ทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีภารกิจในการช่วยเหลือให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี ที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต โดยกองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน นั้น
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนดี เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษาของกองทุนฯ ตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ กองทุนจึงขอความอนุเคราะห์สมาคมกีฬาดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาในสังกัดที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาทราบและยื่นแบบคำขอรับทุนได้ที่ งานกองทุนกีฬากององค์กรและกองทุนกีฬาฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามกำหนดเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาทราบด้วยทั้งนี้ โดยขอให้สมาคมกีฬาส่งรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษายื่นเอกสารส่งให้กองทุนภายในวันที่
๗ เมษายน ๒๕๖๐ จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
---------------------------------------------------------------------------------
ดาวโหลดเอกสารใบสมัครขอรับทุนได้ที่
http://www.sportfund.or.th/pdf/f2569c759b.pdf
และเอกสารแบบแจ้งรายละเอียดคำขอทุนการศึกษาได้ที่
https://drive.google.com/file/d/0Bxzv0yDXdnYLT1V1OEl0am93S1ZrZVRIMTMwNmZRN1RtUmxN/view
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานกองทุนกีฬา (ทุนการศึกษา)
โทรศัพท์ ๐๒-๑๘๖๗๕๔๕ หรือ ๐๒-๑๘๖๗๑๑๑ ต่อ ๘๐๒๔

Powered by MakeWebEasy.com